Przydomowa oczyszczalnia ścieków

przydomowa oczyszczalnia ścieków
Przed budową przydomowej oczyszczalni musicie Państwo poznać kilka zasad, którymi należy się kierować. Nie wolno na przykład budować jej na terenach objętych siecią kanalizacyjną. Dodatkowo, możliwość budowy przydomowej oczyszczalni zależy od przepisów planu zagospodarowania przestrzennego lub lokalnych dot. bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Nie potrzebujecie Państwo zezwolenia na wprowadzenie oczyszczonej wody lub ścieków do ziemi, jeżeli ilość transportu dobowego nie przekracza 5 m3. Po zgłoszeniu nie wolno rozpocząć budowy przydomowej oczyszczalni wcześniej niż 30 dni od jego daty, a także nie później niż 2 lata od tego czasu.

Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków to kompletny zestaw do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych pochodzących z gospodarstw indywidualnych. Działa ona na zasadzie drenażu rozsączającego, ze wstępnym oczyszczaniem ścieków w osadniku gnilnym.

Zasada działania:

Istotę drenażu rozsączającego stanowi układ podziemnych ciągów drenarskich wprowadzający wstępnie oczyszczone ścieki do gruntu w celu dalszego ich biologicznego oczyszczenia, bez rolniczego wykorzystania i odprowadzania oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych. W systemie takim występuje pełny cykl oczyszczania tzn. oczyszczanie mechaniczne i biologiczne. Oczyszczanie mechaniczne następuje w osadniku gnilnym. Zachodzi tu podstawowy proces sedymentacji zawiesin łatwo opadających oraz biochemiczny rozkład zanieczyszczeń organicznych.
Po przejściu przez osadnik gnilny i filtr ścieki doprowadzane są do gruntu, gdzie w czasie przesączania przez warstwę złoża następuje dalsze ich oczyszczanie biologiczne. Oczyszczanie w gruncie zachodzi w wyniku przebiegu współzależnych procesów filtracji, adsorpcji i utleniania zawartych w ściekach zanieczyszczeń. Zasadniczym czynnikiem, który powoduje ich oczyszczanie jest sorpcja biologiczna, którą stanowi zespół organizmów tworzących wokół ziaren gruntu tzw. błonę biologiczną. Żyjące w glebie organizmy, takie jak bakterie czy grzyby redukują w procesach życiowych substancje organiczne zawarte w ściekach. Mineralizacja substancji organicznej odbywa się pod wpływem bakterii aerobowych i powietrza znajdującego się w glebie. Głównym źródłem powietrza w gruncie jest powietrze atmosferyczne, które przenika do gruntu drogą dyfuzji oraz poprzez system wentylacyjny rurociągów rozsączających.

czyszczalnia przydomowa proces rozkładu
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pobierz:
Atesty

 

 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Zdjęcie Indeks Pojemność zbiornika Przeznaczenie Rury w komplecie Pozostałe elementy Allegro Sklep
przydomowa oczyszczalnia ścieków 1800 PZOCZROT2000KR 1800 dla 4 osób rozsączająca 2,5m – 12szt
wentylacyjna 1,25m – 2szt
łącząca 1,25m – 2szt
nadbudowa 0,5m – 1szt
studzienka rozdzielcza – 1szt
wywiewka – 2szt
mufa – 10szt
kolano elastyczne – 4szt
geowłóknina – 30m
redukcja 400/250
przydomowa oczyszczalnia ścieków 2000 PZOCZROT2000DL 2000 dla 5 osób rozsączająca 2,5m – 12szt
wentylacyjna 1,25m – 2szt
łącząca 1,25m – 2szt
nadbudowa 0,5m – 1szt
studzienka rozdzielcza – 1szt
wywiewka – 2szt
mufa – 10szt
kolano elastyczne – 4szt
geowłóknina – 30m
redukcja 400/250
przydomowa oczyszczalnia ścieków 3000 PZOCZROT3000 3000 do 7 osób rozsączająca 2,5m – 18szt
wentylacyjna 1,25m – 3szt
łącząca 1,25m – 3szt
nadbudowa 0,5m – 1szt
studzienka rozdzielcza – 1szt
wywiewka – 3szt
mufa – 15szt
kolano elastyczne – 6szt
geowłóknina – 45m
redukcja 400/250